Begeleiding

Bestuursspecifieke begeleiding PLG’s hoogbegaafdheid

Binnen verschillende schoolbesturen vallend onder het SWV 2203, is er sprake van een werkgroep of PLG hoogbegaafdheid, of bestaat de wens deze te gaan inrichten. Tijdens een drietal bijeenkomsten gedurende het schooljaar ondersteunt de adviseur van Cedin hierbij, op maat en aansluitend bij de behoeften en stand van zaken binnen het bestuur, met als beoogd resultaat dat de werkgroep/PLG structurele stappen kan zetten om het thema begaafdheid nog beter te implementeren in de scholen!


Doelen

Bij een bestaande werkgroep/PLG

De werkgroep/PLG van nieuwe input te voorzien, zodat er volgende stappen kunnen worden gezet. De kennis is aanwezig, maar blijft soms nog "hangen". De focus ligt daarom op het proces: de adviseur neemt de regie en monitort of de juiste stappen worden gezet. Daarnaast kan de adviseur inhoudelijk bijdragen met kennis en ervaring.


Bij een startende werkgroep/PLG

Samen het doel en de visie van de werkgroep/PLG vaststellen, aansluitend bij de visie van het eigen schoolbestuur. Vervolgens zal de werkgroep/PLG verder worden vormgegeven. Daarbij is er ruime aandacht voor de eigen inbreng en verantwoordelijkheid van de deelnemers. Ook hierbij ligt de focus op het proces: de adviseur neemt de regie en monitort of de juiste stappen worden gezet. Daarnaast draagt de adviseur inhoudelijk bij met kennis en ervaring.


Er vinden gedurende het schooljaar 3 bijeenkomsten. In overleg met de deelnemers is er aandacht voor:


Kennis:

  • Kennis: op thema kan nieuwe kennis vanuit de wetenschap worden gedeeld.

 

Toepassing:

  • Ontwikkelen, bewaken en borgen: cyclisch werken aan de kwaliteit van het onderwijs aan begaafde leerlingen
  • Vertaling van beleid naar praktijk: coaching en mede-eigenaarschap van de leerkrachten
  • Organisatie en logistiek: wat en hoe van het aanbod binnen- en bovenschools
  • Intervisie: bespreken van casuïstiek.

    

Attitude:

  • Inzicht in de eigen rol en vaardigheden, overstijgend kunnen kijken naar processen, visievorming.