Opleiding

Specialist Hoogbegaafdheid

Tijdens de opleiding wordt het thema hoogbegaafdheid op klas-, school- en bestuursniveau verdiept. De kennis die je opdoet is daardoor niet alleen van meerwaarde voor jezelf en jouw leerlingen, maar óók voor de school.

Na het afronden van deze opleiding kan je je registreren in het kwaliteitsregister als specialist begaafdheid bij de LBBO-SB (onderdeel van de LBBO).


Opbouw van de opleiding

De opleiding wordt opgebouwd rond 3 module: basisarrangement, aanvullend arrangement en complexe zorg.


De opleiding Specialist Hoogbegaafdheid start met het vergroten van de kennis en vaardigheden die je nodig hebt om het basisarrangement te kunnen bieden. Ook leren de deelnemers hoe ze vanuit de rol als Specialist Hoogbegaafdheid binnen de school deze kennis en vaardigheden overbrengen naar collega's en hoe zij het bestuur kunnen adviseren op het vlak van hoogbegaafdheid. Als specialist neem je dus een belangrijke kennis- en adviesrol in op klas-, school- en bestuursniveau!

Vervolgens vindt verdieping plaats op het aanvullende arrangement. In elke groep zitten leerlingen die een aanvullend arrangement nodig hebben, soms kom je met het bieden van de basisaanpak niet verder. Hoogbegaafde leerlingen kunnen belemmeringen hebben die een goede leerontwikkeling in de weg staan, zonder dat er sprake is van een stoornis. In zulke gevallen is er vaak sprake van een verkeerde match tussen leervraag en onderwijsaanbod. De oplossing hiervoor moet hiervoor bij voorkeur binnen de school gevonden worden.


Tijdens de opleiding leer je hoe je aanvullende ondersteuning kunt bieden en kunt omgaan met leerlingen met:

 • Mentale belemmeringen: zelfbeeld, faalgevoel, risicomijdend gedrag;
 • Sociale belemmeringen: aanpassing, ontduiken, groepsdruk;
 • Leerstrategische belemmeringen: leerfrustratie, executieve en metacognitieve vaardigheden.


Na de basis- en aanvullende arrangementen komt de overstap naar complexe zorg aan de orde. Hoe help je hoogbegaafde kinderen die bijvoorbeeld ‘moeilijk verstaanbaar’ gedrag vertonen? En hoe ondersteun je leerlingen die last hebben van langdurige motivatieproblemen?


Tijdens de opleiding gaan we aandachtig in op:

 • Het herkennen van complexere cases.
 • Bij welke problematiek je als leerkracht externe zorg inschakelt.
 • Hoe je de taken en verantwoordelijkheden afbakent tussen kind, ouder(s), de externe hulpverlening en jou als professional.

 

Tijdens de opleiding leg je een portfolio aan en bestudeer je achtergrondinformatie en materialen. Je oefent in de praktijk en voert maatjesoverleg. We sluiten aan bij de beginsituatie van de deelnemers en differentiëren indien nodig.

Tot slot ontwikkel je je eigen interventieaanpak. Dit kan bijvoorbeeld een beleidsplan zijn, een plan voor het opzetten van een plusklas of een plan voor het coachen van collega's bij het maken van een passend aanbod.

De opleiding bestaat uit 9 bijeenkomsten, de contacturen zijn als volgt verdeeld:

 • 1 introductiebijeenkomst (9:00-13:00 uur): hierin wordt doel en werkwijze besproken.
 • 7 inhoudelijke bijeenkomsten (9:00-17:00 uur)
 • 1 slotdag (9:00-17:00 uur): werkstuk en portfolio presentaties

De begeleide intervisie in praktijkbezoeken vinden plaats in het voorjaar en het najaar.


De docent heeft met iedere deelnemer twee keer een intervisiemoment.

 • Deze praktijkbezoeken vinden online plaats.
 • Per moment doen er twee medestudenten mee. Iedereen is dus bij zes momenten aanwezig.
 • Feedbackcontact op werkstuk, mogelijkheid voor bespreken casuïstiek
 • De praktijkbezoeken worden in onderling overleg gepland tijdens de startbijeenkomst
 • Literatuur
 • Portfolio beschrijven
 • Uitwerking praktijkopdrachten
 • Opzet, uitwerken en presenteren werkstuk


Totaal aantal uren zelfstudie: 205 uur